Loading color scheme

Zásady ochrany súkromia

Politika spracovania osobných údajov (politika transparentnosti)
Definície
Správca: FEROPORTO Sp. z o.o. so sídlom v Bielsku-Bialej (43-300) at 5 Gasownicza Street, lok 1 pod číslom KRS: 0000964776, REGON: 521682571, NIP: 5472230589; e-mail: info@malcosta.com, tel: +48123002025

Osobné údaje: akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe prostredníctvom jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby vrátane IP čísla zariadenia, údajov o polohe, internetového identifikátora a informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookie a iných podobných technológií.

Zásady: tieto zásady ochrany osobných údajov.

Subjekt údajov: každá fyzická osoba, ktorá navštívi Stránku alebo využíva jednu alebo viacero služieb alebo funkcií dostupných na Stránke.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame v súvislosti s používaním našich Webových lokalít. Nižšie nájdete podrobné pravidlá a účely spracovania vašich osobných údajov zhromaždených počas vášho používania Webových stránok.

Spracovanie údajov správcom
Správca v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou zhromažďuje a spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi. Správca zabezpečuje transparentnosť pri spracúvaní údajov. Správca zabezpečuje, aby sa údaje zhromažďovali len v rozsahu potrebnom na uvedený účel a spracúvali len po nevyhnutnú dobu. Pri spracúvaní údajov Správca zabezpečuje ich bezpečnosť a dôvernosť, ako aj prístup dotknutých osôb k informáciám o takomto spracúvaní. V prípade, že napriek zavedeným bezpečnostným opatreniam dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov (napr. k "úniku" alebo strate údajov), správca o takejto udalosti informuje dotknuté osoby v súlade s predpismi.

Kontaktovanie kontrolóra
Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailovej adresy: alebo písomne na adrese: info@malcosta.com alebo písomne na adresu: 5/1 Gazovnicza Street, 43-300 Bielsko-Biala, Poland. Správca vymenoval úradníka pre ochranu údajov, ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu info@malcosta.com v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov.

Bezpečnosť osobných údajov
S cieľom zabezpečiť integritu a dôvernosť údajov správca zaviedol postupy, ktoré umožňujú prístup k osobným údajom len oprávneným osobám a len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh, ktoré vykonávajú. Správca využíva organizačné a technické riešenia na zabezpečenie toho, aby všetky operácie s osobnými údajmi boli zaznamenávané a vykonávané len oprávnenými osobami.

Okrem toho správca prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že aj jeho subdodávatelia a iné spolupracujúce subjekty poskytnú záruky uplatňovania primeraných bezpečnostných opatrení vždy, keď spracúvajú osobné údaje v mene správcu.

Účely a právne dôvody spracúvania osobných údajov správcom
E-mailová a tradičná korešpondencia
Ak je Správcovi adresovaná e-mailová alebo klasická korešpondencia, ktorá nesúvisí so službami poskytovanými odosielateľovi alebo inou zmluvou uzavretou s odosielateľom, osobné údaje obsiahnuté v takejto korešpondencii sa spracúvajú výlučne na účely komunikácie a vybavenia záležitosti, ktorej sa korešpondencia týka.

Právnym základom spracovania je oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva v korešpondencii adresovanej správcovi v súvislosti s jeho obchodnou činnosťou. Správca spracúva len osobné údaje relevantné pre vec, ktorej sa korešpondencia týka. Všetka korešpondencia sa uchováva spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť osobných údajov a ďalších informácií v nej obsiahnutých, a sprístupňuje sa len oprávneným osobám.

Telefonický kontakt
Pri telefonickom kontakte so správcom vo veciach, ktoré nesúvisia s uzatvorenou zmluvou alebo poskytovanými službami, môžeme požadovať osobné údaje, ak je to potrebné na vybavenie záležitosti, ktorej sa kontakt týka.

Telefonické rozhovory sa môžu aj nahrávať. Hovory sa nahrávajú na účely overenia kvality poskytovaných služieb a overenia práce konzultantov, ako aj na štatistické účely. Nahrávky sú k dispozícii zamestnancom správcu.

Spracúvajú sa osobné údaje vo forme záznamu hovoru:

- na účely služieb zákazníkom;

- na účely monitorovania kvality služieb a overovania práce zamestnancov

zhromažďovanie údajov v súvislosti s poskytovaním služieb alebo plnením iných zmlúv
Ak sa údaje zhromažďujú na účely súvisiace s plnením konkrétnej zmluvy, správca poskytne dotknutej osobe pri uzatváraní zmluvy podrobné informácie o spracúvaní jej osobných údajov.

Zber údajov v iných prípadoch
V súvislosti so svojou činnosťou správca zhromažďuje osobné údaje aj v iných prípadoch - napríklad počas obchodných stretnutí, na podujatiach v odvetví alebo prostredníctvom výmeny vizitiek - na účely nadviazania a udržiavania obchodných kontaktov. Osobné údaje získané v takýchto prípadoch sa spracúvajú len na účel, na ktorý boli získané, a správca zabezpečuje ich primeranú ochranu.

Príjemcovia údajov
V súvislosti s vykonávaním činností, ktoré si vyžadujú spracúvanie osobných údajov, môžu byť tieto údaje poskytnuté externým subjektom vrátane najmä dodávateľov zodpovedných za prevádzku IT systémov, subjektov poskytujúcich právne alebo účtovné služby, kuriérov, marketingových alebo náborových agentúr.

 

Správca si vyhradzuje právo sprístupniť vybrané informácie týkajúce sa dotknutej osoby príslušným orgánom alebo tretím stranám, ktoré o takéto informácie požiadajú, a to na základe príslušného právneho základu a v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov.

Prenos údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru
Úroveň ochrany osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa líši od úrovne, ktorú stanovuje európske právo. Z tohto dôvodu správca prenáša osobné údaje mimo EHP len v nevyhnutných prípadoch a s primeranou úrovňou ochrany.

Obdobie spracovania osobných údajov
Doba spracúvania údajov správcom závisí od typu poskytovanej služby a účelu spracúvania. Doba spracúvania údajov môže vyplývať aj z právnych predpisov, ak sú základom pre spracúvanie. Ak sa údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu Správcu - napr. z bezpečnostných dôvodov - údaje sa spracúvajú počas obdobia, ktoré umožňuje jeho realizáciu, alebo do podania účinnej námietky proti spracúvaniu. Ak je spracúvanie založené na súhlase, údaje sa spracúvajú až do odvolania súhlasu. Ak je základom spracúvania nevyhnutnosť uzatvoriť a plniť zmluvu, údaje sa spracúvajú až do ukončenia zmluvy.
Doba spracúvania sa môže predĺžiť, ak je spracúvanie nevyhnutné na určenie, uplatnenie alebo obranu proti prípadným nárokom, a potom len vtedy a v rozsahu, ktorý vyžaduje zákon. Po uplynutí obdobia spracovania sa údaje nenávratne vymažú alebo anonymizujú.

Podávanie žiadostí o výkon práv
Žiadosť o uplatnenie práv dotknutých osôb je možné podať:

- písomne na adresu: Gazovnicza 5/1, 43-300 Bielsko-Biala, Poľsko;

- e-mailom na adresu: info@malcosta.com

V žiadosti by malo byť podľa možnosti presne uvedené, čoho sa žiadosť týka, t. j. najmä:

- aké právo chce žiadajúca osoba uplatniť;

- akého spracovania sa žiadosť týka;

- akých účelov spracúvania sa žiadosť týka.

Zmeny v politike spracúvania osobných údajov
Táto politika sa priebežne reviduje a podľa potreby aktualizuje. Aktuálna verzia Politiky bola prijatá 1. 5. 2022.