Loading color scheme

Zásady používania súborov cookie

Záleží nám na vašom súkromí
Na spracovanie vašich osobných údajov ukladáme a/alebo pristupujeme k informáciám vo vašom zariadení, napríklad k jedinečným identifikátorom v súboroch cookie. Kliknutím na tlačidlo nižšie súhlasíte s týmito podmienkami.

Údaje spracúvame s cieľom poskytnúť:
Používanie presných geolokačných údajov. Aktívne skenovanie vlastností zariadenia na účely identifikácie. Ukladanie alebo prístup k informáciám vo vašom zariadení. Prispôsobenie reklamy a obsahu, meranie reklamy a obsahu, spätná väzba od publika, vývoj produktov.

Zásady ochrany osobných údajov
Definície
My/Administrátor: FEROPORTO Sp. z o.o. so sídlom v Bielsku-Bialej (43-300) at 5 Gasownicza Street, lok 1 pod číslom KRS: 0000964776, REGON: 521682571, NIP: 5472230589; e-mail: info@malcosta.com, tel: +48123002025

Osobné údaje: akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe prostredníctvom jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby vrátane IP čísla zariadenia, údajov o polohe, internetového identifikátora a informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookie a iných podobných technológií.

Zásady: tieto zásady ochrany osobných údajov.

Vy/Užívateľ: akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi Stránku alebo používa jednu alebo viacero služieb alebo funkcií dostupných na Stránke.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame v súvislosti s vaším používaním našich Webových lokalít. Nižšie nájdete podrobné pravidlá a účely spracovania vašich osobných údajov, ktoré sa zhromažďujú pri používaní Webových stránok.

Zoznam webových stránok spoločnosti FEROPORTO Sp. z o.o.
- malcosta.com

Na aký účel sa vaše Údaje spracúvajú?
Vaše Údaje (napríklad e-mailová adresa, IP adresa alebo iné identifikátory a informácie získané prostredníctvom súborov cookie alebo iných podobných technológií) sa spracúvajú na tieto účely:

- na účely poskytovania elektronických služieb pri sprístupňovaní obsahu zhromaždeného na stránke;

- na analytické a štatistické účely, na analýzu činnosti a preferencií Používateľov s cieľom zlepšiť používané funkcie a poskytované služby;

- na naše a iné marketingové účely, najmä v súvislosti s prezentáciou behaviorálnej reklamy.

Marketing
Vaše osobné údaje spracúvame na účely vykonávania marketingových aktivít, ktoré môžu pozostávať z:

- zobrazovanie marketingového obsahu, ktorý nie je prispôsobený vašim preferenciám (vrátane kontextovej reklamy);

- zobrazovanie marketingového obsahu, ktorý zodpovedá vašim záujmom (behaviorálna reklama);

- zasielanie e-mailových oznámení o zaujímavých ponukách alebo obsahu, ktoré v niektorých prípadoch obsahujú obchodné informácie (e-mailová služba "Notifier");

- cielené zasielanie e-mailov alebo okamžitých správ, vrátane okamžitých správ dostupných na sociálnych sieťach, opisu ponúk zo služby, ktoré spĺňajú vami zvolené kritériá;

- vykonávanie ďalších činností súvisiacich s priamym marketingom tovaru a služieb (zasielanie obchodných informácií prostredníctvom e-mailu a telemarketingové činnosti).

Kontextová reklama
Kontextová reklama je reklama, ktorá nezodpovedá vašim preferenciám. V tomto prípade sa vaše údaje spracúvajú na marketingové účely v súvislosti s plnením našich oprávnených záujmov.

Newsletter s ponukami
Službu "Newsletter s ponukami" poskytujeme vo forme newsletteru osobám, ktoré poskytli svoju e-mailovú adresu alebo. Poskytnutie údajov uvedených pri prihlásení sa na službu " Odber noviniek" (e-mailová adresa) je dobrovoľné, ale nevyhnutné na odoslanie služby "Odber noviniek". Osobné údaje sa spracúvajú:

- za účelom poskytovania služby zasielania Newslettera s ponukami". - právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR);

- na analytické a štatistické účely - právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR), spočívajúce v analýze aktivity Používateľov aktivity Používateľov na Stránke, sociálnych sieťach alebo v okamžitých správach s cieľom zlepšiť používané funkcie;

- na účely prípadného zistenia, vyšetrovania alebo obrany proti nárokom - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Súbory cookie a podobné technológie
Súbory cookie sú malé textové súbory nainštalované v zariadení používateľa, ktorý si prezerá webové stránky. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov domény webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas, kedy sú uložené v koncovom zariadení, a jedinečné číslo. V týchto Zásadách sa informácie o súboroch cookie vzťahujú aj na iné podobné technológie používané na Webovej lokalite.

Súbory cookie "služby"
Takzvané "servisné súbory cookie" používame predovšetkým na zobrazenie obsahu a zlepšenie kvality našich služieb. Preto spolu s poskytovateľmi analytických a štatistických služieb používame súbory cookie na ukladanie informácií alebo na prístup k informáciám, ktoré sú už uložené vo vašom počítači, telefóne, tablete atď. Medzi súbory cookie používané na tento účel patria napr:

- súbory cookie s údajmi, ktoré zadávate (ID relácie) počas trvania relácie (súbory cookie používateľského vstupu);

- overovacie súbory cookie používané pre služby, ktoré vyžadujú overenie počas trvania relácie (overovacie súbory cookie);

- bezpečnostné súbory cookie používané na bezpečnostné účely, napríklad na odhaľovanie podvodov pri overovaní (bezpečnostné súbory cookie zamerané na používateľa);

- súbory cookie relácie multimediálneho prehrávača (napr. súbory cookie prehrávača flash) počas trvania relácie (súbory cookie relácie multimediálneho prehrávača);

- trvalé súbory cookie používané na prispôsobenie rozhrania , počas trvania relácie alebo o niečo dlhšie (súbory cookie na prispôsobenie používateľského rozhrania),

- súbory cookie používané na monitorovanie návštevnosti webových stránok, t. j. analýzu údajov, s prihliadnutím na súbory cookie:

- Google Analytics (ide o súbory, ktoré používa spoločnosť Google - t. j. subjekt poverený správcom údajov spracovaním osobných údajov - na analýzu toho, ako používateľ používa webovú lokalitu, vrátane vytvárania štatistík a správ o prevádzke webovej lokality ).

Načasovanie spracovania osobných údajov
Doba spracúvania údajov závisí od typu poskytovanej služby a účelu spracúvania. Vo všeobecnosti sa údaje spracúvajú počas trvania služby alebo objednávky až do odvolania udeleného súhlasu alebo podania účinnej námietky.

Doba spracúvania údajov sa môže predĺžiť, ak je spracúvanie nevyhnutné na zistenie, vyšetrenie alebo obranu proti prípadným nárokom, a po uplynutí tejto doby len vtedy, ak to vyžaduje zákon a v takom rozsahu, v akom to vyžaduje zákon.

Vaše práva
Máte právo na: prístup a žiadosť o opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať proti spracovaniu údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov.

Ak sa vaše údaje spracúvajú na základe súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete podľa kontaktných informácií uvedených na stránke.

Právo vzniesť námietku
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich údajov:

- na účely priameho marketingu vrátane profilovania;

- z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou v prípadoch, keď je právnym základom spracovania vašich údajov náš oprávnený záujem (vrátane profilovania).

Príjemcovia vašich údajov
V súvislosti s poskytovaním našich služieb môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté organizáciám tretích strán, najmä dodávateľom zodpovedným za IT systémy používané na poskytovanie služieb, subjektom, ako sú banky a prevádzkovatelia platobných systémov, výskumným spoločnostiam, poskytovateľom účtovných služieb, kuriérom (v súvislosti so spracovaním objednávok), marketingovým agentúram (pre marketingové služby).

Ak súhlasíte alebo si objednáte určité služby dostupné na stránke, vaše údaje môžu byť poskytnuté aj iným subjektom na ich vlastné účely vrátane marketingových.

Správca si vyhradzuje právo poskytnúť informácie týkajúce sa vašej osoby príslušným orgánom alebo tretím stranám, ktoré si takéto informácie vyžiadajú, a to na základe príslušných právnych dôvodov a v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov.

Bezpečnosť osobných údajov

Priebežne vykonávame analýzu rizík, aby sme zabezpečili bezpečné spracovanie osobných údajov, pričom dbáme predovšetkým na to, aby k údajom mali prístup len oprávnené osoby, a to len v rozsahu nevyhnutnom v súvislosti s ich úlohami. Dbáme na to, aby všetky operácie s osobnými údajmi boli zaznamenané a vykonávali ich len oprávnení zamestnanci a spolupracovníci.

Prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme zabezpečili, že naši subdodávatelia a iní spolupracovníci uplatňujú primerané bezpečnostné opatrenia vždy, keď spracúvajú osobné údaje v mene správcu.

Kontaktné informácie

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailovej adresy: mail@feroporto.com alebo písomne na adresu: 5/1 Gasownicza Street, 43-300 Bielsko-Biała, Poland. Správca údajov vymenoval úradníka pre ochranu údajov, ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu info@malcosta.com v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov.

Zmeny zásad ochrany osobných údajov
Tieto zásady sa priebežne revidujú a podľa potreby aktualizujú. Aktuálna verzia zásad bola prijatá a je účinná od 1. mája 2022.