Loading color scheme

Polityka prywatności

 

Definicje

 

Administrator: FEROPORTO Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Biała (43-300) przy ul. Gazownicza 5, lok 1 pod numerem KRS: 0000964776, REGON: 521682571, NIP: 5472230589; e-mail: info@malcosta.com, tel: +48123002025

Dane osobowe/Dane: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej za pośrednictwem jednego lub kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pomocą plików cookie oraz innych podobnych technologii.

Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej lub więcej usług lub funkcji dostępnych na Stronie.

W związku z korzystaniem z naszych Stron internetowych zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady i cele przetwarzania Twoich Danych Osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu.

 

 

Przetwarzanie danych przez administratora

 

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

 

 

Kontakt z administratorem

 

Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail: lub pisemnie na adres: info@malcosta.com lub pisemnie na adres: ul. Gazownicza 5/1, 43-300 Bielsko-Biała, Polska. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail info@malcosta.com w sprawie wszelkich pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

 

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez administratora

 

Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna

 

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe relewantne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

 

 

Kontakt telefoniczny

 

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.

Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane. Rozmowy są rejestrowane w celu weryfikacji jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych. Nagrania są dostępne dla pracowników Administratora.

Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:

· w celach związanych z obsługą klientów;

· w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy pracowników

 

 

Zbieranie danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów

 

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w momencie zawierania umowy.

 

 

Zbieranie danych w innych przypadkach

 

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

 

 

Odbiorcy danych

 

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, mogą one być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym, w szczególności, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 

Przekazywanie danych poza Europejski obszar gospodarczy

 

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

 

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W przypadku gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

 

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

 

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

· w formie pisemnej na adres: ul. Gazownicza 5/1, 43-300 Bielsko-Biała, Polska;

· drogą e-mailową na adres: info@malcosta.com

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

· z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek;

· jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie;

· jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

 

 

Zmiany polityki przetwarzania danych osobowych

 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta w dniu 01.05.2022 r.