Loading color scheme

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů (zásady transparentnosti)
Definice
Správce: z o.o. se sídlem v Bielsku-Biale (43-300), ulice Gasownicza 5, lok 1 pod číslem KRS: 0000964776, REGON: 521682571, NIP: 5472230589; e-mail: info@malcosta.com, tel: +48123002025

Osobní údaje/údaje: jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě prostřednictvím jednoho nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu fyzické osoby, včetně IP čísla zařízení, lokalizačních údajů, internetového identifikátoru a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie a jiných podobných technologií.

Zásady: tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Subjekt údajů: jakákoli fyzická osoba, která navštíví Stránky nebo využívá jednu či více služeb nebo funkcí dostupných na Stránkách.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souvislosti s vaším používáním našich Webových stránek. Níže naleznete podrobná pravidla a účely zpracování vašich osobních údajů shromážděných během vašeho používání Webových stránek.

Zpracování údajů správcem
Správce v souvislosti se svou podnikatelskou činností shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými předpisy. Správce dbá na transparentnost zpracování údajů. Správce zajišťuje, aby údaje byly shromažďovány pouze v rozsahu nezbytném pro uvedený účel a zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu. Při zpracování údajů Správce zajišťuje jejich bezpečnost a důvěrnost, jakož i přístup subjektů údajů k informacím o tomto zpracování. V případě, že navzdory zavedeným bezpečnostním opatřením dojde k porušení ochrany osobních údajů (např. k "úniku" nebo ztrátě údajů), Správce o takové události informuje subjekty údajů v souladu s předpisy.

Kontaktování správce
Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy: nebo písemně na adrese: info@malcosta.com nebo písemně na adrese: 5/1 Gazovnicza Street, 43-300 Bielsko-Biala, Poland. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat prostřednictvím e-mailu  info@malcosta.com v případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů
V zájmu zajištění integrity a důvěrnosti údajů správce zavedl postupy, které umožňují přístup k osobním údajům pouze oprávněným osobám, a to pouze v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů. Správce používá organizační a technická řešení, která zajišťují, že veškeré operace s osobními údaji jsou evidovány a prováděny pouze oprávněnými osobami.

Správce dále přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že i jeho subdodavatelé a další spolupracující subjekty poskytnou záruky uplatňování vhodných bezpečnostních opatření, kdykoli zpracovávají osobní údaje jménem správce.

Účely a právní důvody zpracování osobních údajů správcem
E-mail a tradiční korespondence
Pokud je Správci adresována e-mailová nebo klasická korespondence, která nesouvisí se službami poskytovanými odesílateli nebo jinou smlouvou uzavřenou s odesílatelem, jsou osobní údaje obsažené v takové korespondenci zpracovávány výhradně za účelem komunikace a vyřízení záležitosti, které se korespondence týká.

Právním základem zpracování je oprávněný zájem správce, který spočívá v korespondenci adresované správci v souvislosti s jeho podnikatelskou činností. Správce zpracovává pouze osobní údaje, které se vztahují k záležitosti, jíž se korespondence týká. Veškerá korespondence je uchovávána způsobem, který zajišťuje bezpečnost osobních údajů a dalších informací v ní obsažených, a je zpřístupněna pouze oprávněným osobám.

Telefonní kontakt
Při telefonickém kontaktu se správcem v záležitostech nesouvisejících s uzavřenou smlouvou nebo poskytovanými službami můžeme požadovat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro vyřízení záležitosti, které se kontakt týká.

Telefonické rozhovory mohou být rovněž nahrávány. Hovory jsou nahrávány za účelem ověření kvality poskytovaných služeb, ověření práce konzultantů a pro statistické účely. Nahrávky jsou k dispozici zaměstnancům správce.

Osobní údaje ve formě záznamu hovoru jsou zpracováványzaměstnanci Správce:

- pro účely zákaznického servisu;

- pro účely sledování kvality služeb a ověřování práce zaměstnanců

Shromažďování údajů v souvislosti s poskytováním služeb nebo plněním jiných smluv.
Pokud jsou údaje shromažďovány pro účely související s plněním konkrétní smlouvy, poskytne správce subjektu údajů při uzavření smlouvy podrobné informace o zpracování jeho osobních údajů.

Shromažďování údajů v jiných případech
Správce v souvislosti se svou činností shromažďuje osobní údaje i v jiných případech - například při obchodních schůzkách, na oborových akcích nebo prostřednictvím výměny vizitek - za účelem navázání a udržování obchodních kontaktů. Osobní údaje shromážděné v těchto případech jsou zpracovávány pouze za účelem, pro který byly shromážděny, a správce zajišťuje jejich odpovídající ochranu.

Příjemci údajů
V souvislosti s prováděním činností vyžadujících zpracování osobních údajů mohou být tyto údaje zpřístupněny externím subjektům, včetně zejména dodavatelů odpovědných za provoz IT systémů, subjektů poskytujících právní nebo účetní služby, kurýrů, marketingových nebo náborových agentur.

 

Správce si vyhrazuje právo zpřístupnit vybrané informace týkající se subjektu údajů příslušným orgánům nebo třetím stranám, které o takové informace požádají, a to na základě příslušného právního základu a v souladu s ustanoveními platných právních předpisů.

Předávání údajů mimo Evropský hospodářský prostor
Úroveň ochrany osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) se liší od úrovně stanovené evropským právem. Z tohoto důvodu správce předává osobní údaje mimo EHP pouze v nezbytných případech a s odpovídající úrovní ochrany.

Doba zpracování osobních údajů
Doba zpracování údajů Správcem závisí na typu poskytované služby a účelu zpracování. Doba zpracování údajů může vyplývat také z právních předpisů, pokud jsou podkladem pro zpracování. Pokud jsou údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce - např. z bezpečnostních důvodů - jsou údaje zpracovávány po dobu, která umožňuje jeho realizaci, nebo do doby, než je podána účinná námitka proti zpracování. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, jsou údaje zpracovávány až do odvolání souhlasu. Pokud je základem zpracování nutnost uzavřít a plnit smlouvu, údaje se zpracovávají do doby, než je smlouva ukončena.
Doba zpracování může být prodloužena, pokud je zpracování nezbytné pro určení, uplatnění nebo obranu proti případným nárokům, a poté pouze v případě, že to vyžaduje zákon, a v rozsahu, v jakém to vyžaduje zákon. Po uplynutí doby zpracování jsou údaje nevratně vymazány nebo anonymizovány.

Podávání žádostí o výkon práv
Žádost o výkon práv subjektů údajů lze podat:

- písemně na adresu: 5/1 Gazovnicza Street, 43-300 Bielsko-Biala, Poland;

- e-mailem na adresu: info@malcosta.com

V žádosti by mělo být pokud možno přesně uvedeno, čeho se žádost týká, tj. zejména:

- jaké právo si žádající osoba přeje uplatnit;

- čeho se zpracování žádosti týká;

- jakých účelů zpracování se žádost týká.

Změny zásad zpracování osobních údajů
Tato politika je průběžně revidována a podle potřeby aktualizována. Současná verze této politiky byla přijata dne 1. 5. 2022.