Loading color scheme

Privatumo politika

Asmens duomenų tvarkymo politika (skaidrumo politika)
Apibrėžtys
Administratorius: FEROPORTO Sp. z o.o., kurios registruota buveinė yra Bielsko-Biala (43-300) at 5 Gasownicza Street, lok 1 KRS numeris: 0000964776, REGON: 521682571, NIP: 5472230589; e-mail: info@malcosta.com, tel: +48123002025

Asmens duomenys: bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta pagal vieną ar daugiau veiksnių, būdingų fizinio asmens fizinei, fiziologinei, genetinei, psichologinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei, įskaitant įrenginio IP numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių ir informaciją, surinktą naudojant slapukus ir kitas panašias technologijas.

Politika: ši privatumo politika.

Duomenų subjektas: bet kuris fizinis asmuo, kuris lankosi Svetainėje arba naudojasi viena ar daugiau Svetainėje teikiamų paslaugų ar funkcijų.

Mes renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis, susijusius su jūsų naudojimusi mūsų Svetainėmis. Toliau rasite išsamias jūsų Asmens duomenų, surinktų jums naudojantis Svetaine, tvarkymo taisykles ir tikslus.

Administratoriaus atliekamas duomenų tvarkymas
Vykdydamas savo veiklą Administratorius renka ir tvarko Asmens duomenis pagal atitinkamus teisės aktus. Administratorius užtikrina duomenų tvarkymo skaidrumą. Administratorius užtikrina, kad duomenys būtų renkami tik tokia apimtimi, kuri būtina nurodytam tikslui pasiekti, ir tvarkomi tik būtiną laikotarpį. Tvarkydamas duomenis, Administratorius užtikrina jų saugumą ir konfidencialumą, taip pat galimybę duomenų subjektams gauti informaciją apie tokį duomenų tvarkymą. Jei, nepaisant taikomų saugumo priemonių, įvyksta asmens duomenų apsaugos pažeidimas (pvz., duomenų "nutekėjimas" ar praradimas), Administratorius apie tokį įvykį informuoja duomenų subjektus teisės aktų nustatyta tvarka.

Susisiekimas su administratoriumi
Susisiekti su mumis galima el. pašto adresu: arba raštu adresu: info@malcosta.com arba raštu adresu: 5/1 Gazovnicza Street, 43-300 Bielsko-Biala, Poland. Administratorius yra paskyręs duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galima susisiekti el. paštu info@malcosta.com dėl bet kokių klausimų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Asmens duomenų saugumas
Siekdamas užtikrinti duomenų vientisumą ir konfidencialumą, administratorius įgyvendino procedūras, pagal kurias prie asmens duomenų gali prieiti tik įgalioti asmenys ir tik tiek, kiek tai būtina dėl jų atliekamų užduočių. Administratorius naudoja organizacinius ir techninius sprendimus, kuriais užtikrinama, kad visos operacijos su asmens duomenimis būtų registruojamos ir jas atliktų tik įgalioti asmenys.

Be to, Administratorius imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad ir jo subrangovai bei kiti bendradarbiaujantys subjektai pateiktų garantijas dėl tinkamų saugumo priemonių taikymo, kai jie tvarko asmens duomenis Administratoriaus vardu.

Administratoriaus atliekamo asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas
Elektroninis paštas ir tradicinis susirašinėjimas
Kai Administratoriui adresuojamas elektroninis paštas arba tradicinis susirašinėjimas, nesusijęs su siuntėjui teikiamomis paslaugomis arba kita su siuntėju sudaryta sutartimi, tokiame susirašinėjime esantys asmens duomenys tvarkomi tik bendravimo ir klausimo, su kuriuo susirašinėjimas susijęs, sprendimo tikslais.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas Administratoriaus interesas, kurį sudaro jam skirta korespondencija, susijusi su jo verslo veikla. Administratorius tvarko tik tuos asmens duomenis, kurie yra susiję su klausimu, su kuriuo susijusi korespondencija. Visa korespondencija saugoma taip, kad būtų užtikrintas joje esančių asmens duomenų ir kitos informacijos saugumas, ir atskleidžiama tik įgaliotiems asmenims.

Susisiekimas telefonu
Susisiekus su Administratoriumi telefonu klausimais, nesusijusiais su sudaryta sutartimi ar teikiamomis paslaugomis, galime prašyti pateikti asmens duomenis, kai tai būtina klausimui, su kuriuo susisiekiama, spręsti.

Telefoniniai pokalbiai taip pat gali būti įrašinėjami. Pokalbiai įrašomi siekiant patikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir patikrinti konsultantų darbą, taip pat statistikos tikslais. Su įrašais gali susipažinti administratoriaus darbuotojai.

Asmens duomenys tvarkomi skambučio įrašo forma:

- klientų aptarnavimo tikslais;

- paslaugų kokybės stebėsenos ir darbuotojų darbo tikrinimo tikslais

renkant duomenis, susijusius su paslaugų teikimu ar kitų sutarčių vykdymu
Jei duomenys renkami tikslais, susijusiais su konkrečios sutarties vykdymu, Administratorius sutarties sudarymo metu pateikia duomenų subjektui išsamią informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų rinkimas kitais atvejais
Vykdydamas savo veiklą, Administratorius taip pat renka asmens duomenis kitais atvejais, pavyzdžiui, per verslo susitikimus, pramonės renginius arba apsikeisdamas vizitinėmis kortelėmis, siekdamas užmegzti ir palaikyti verslo kontaktus. Tokiais atvejais surinkti asmens duomenys tvarkomi tik tuo tikslu, kuriuo jie buvo surinkti, o Administratorius užtikrina tinkamą jų apsaugą.

Duomenų gavėjai
Vykdant veiklą, kuriai reikia tvarkyti asmens duomenis, jie gali būti atskleidžiami išorės subjektams, įskaitant, visų pirma, tiekėjus, atsakingus už IT sistemų veikimą, teisines ar apskaitos paslaugas teikiančius subjektus, kurjerius, rinkodaros ar įdarbinimo agentūras.

 

Administratorius pasilieka teisę atskleisti pasirinktą informaciją apie duomenų subjektą kompetentingoms institucijoms arba trečiosioms šalims, kurios prašo tokios informacijos, remdamasis atitinkamu teisiniu pagrindu ir laikydamasis galiojančių teisės aktų nuostatų.

Duomenų perdavimas už Europos ekonominės erdvės ribų
Asmens duomenų apsaugos lygis už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų skiriasi nuo Europos teisės aktuose numatyto lygio. Dėl šios priežasties Administratorius perduoda asmens duomenis už EEE ribų tik tada, kai tai būtina ir užtikrinant tinkamą apsaugos lygį.

Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis
Administratoriaus duomenų tvarkymo laikotarpis priklauso nuo teikiamos paslaugos rūšies ir tvarkymo tikslo. Duomenų tvarkymo laikotarpis taip pat gali būti nustatomas pagal teisės aktus, jei jie yra duomenų tvarkymo pagrindas. Jei duomenys tvarkomi remiantis teisėtu Administratoriaus interesu - pvz., saugumo sumetimais - duomenys tvarkomi tokį laikotarpį, kuris leidžia jį įgyvendinti, arba tol, kol pateikiamas veiksmingas prieštaravimas dėl duomenų tvarkymo. Jei duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, duomenys tvarkomi tol, kol sutikimas atšaukiamas. Jei duomenų tvarkymo pagrindas yra būtinybė sudaryti ir vykdyti sutartį, duomenys tvarkomi tol, kol sutartis nutraukiama.
Duomenų tvarkymo laikotarpis gali būti pratęstas, jei duomenis būtina tvarkyti siekiant nustatyti, pareikšti ar apsiginti nuo galimų reikalavimų, o vėliau - tik tuo atveju, jei to reikalauja įstatymai, ir tik tiek, kiek to reikalauja įstatymai. Pasibaigus duomenų tvarkymo laikotarpiui, duomenys negrįžtamai ištrinami arba nuasmeninami.

Prašymų dėl naudojimosi teisėmis pateikimas
Prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo galima pateikti:

- raštu adresu: Gazovnicza g. 5/1, 43-300 Bielsko-Biala, Lenkija;

- elektroniniu paštu adresu: info@malcosta.com

Prašyme turėtų būti kuo tiksliau nurodyta, su kuo jis susijęs, t. y. visų pirma:

- kokia teise prašančiojo asmens norima pasinaudoti;

- su kokiu duomenų tvarkymu susijęs prašymas;

- su kokiais duomenų tvarkymo tikslais susijęs prašymas.

Asmens duomenų tvarkymo politikos pakeitimai
Politika nuolat peržiūrima ir prireikus atnaujinama. Dabartinė Politikos versija priimta 2022 05 01.