Loading color scheme

Adatvédelmi szabályzat

Személyes adatok feldolgozására vonatkozó politika (átláthatósági politika)
Fogalommeghatározások
Adminisztrátor: FEROPORTO Sp. z o.o., székhelye Bielsko-Biala (43-300), Gasownicza utca 5, lok 1, KRS szám: 0000964776, REGON: 521682571, NIP: 5472230589; e-mail: info@malcosta.com, tel: +48123002025.

Személyes adat/adatok: egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitására jellemző egy vagy több tényező révén, beleértve az eszköz IP-számát, a helymeghatározási adatokat, az internetes azonosítót, valamint a sütik és más hasonló technológiák segítségével gyűjtött információkat.

Szabályzat: ez az adatvédelmi szabályzat.

Érintett: minden olyan természetes személy, aki a Webhelyet meglátogatja, vagy a Webhelyen elérhető egy vagy több szolgáltatást vagy funkciót igénybe veszi.

Az Ön személyes adatait az Oldalaink használatával kapcsolatban gyűjtjük és kezeljük. Az alábbiakban a Weboldal használata során gyűjtött személyes adatai feldolgozásának részletes szabályait és céljait találja.

Adatkezelés a rendszergazda által
A Rendszergazda üzleti tevékenységével kapcsolatban a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően gyűjti és kezeli a Személyes adatokat. A Rendszergazda biztosítja az adatkezelés átláthatóságát. A Rendszergazda biztosítja, hogy az adatokat csak a megjelölt célhoz szükséges mértékben gyűjti, és csak a szükséges ideig kezeli. Az adatok feldolgozása során az Adatkezelő biztosítja azok biztonságát és bizalmas jellegét, valamint az érintettek számára az ilyen feldolgozással kapcsolatos információkhoz való hozzáférést. Abban az esetben, ha az alkalmazott biztonsági intézkedések ellenére a személyes adatok védelme sérül (pl. adatok "kiszivárgása" vagy elvesztése), az Adatkezelő az érintetteket az előírásoknak megfelelően tájékoztatja az ilyen eseményről.

Kapcsolatfelvétel az adatkezelővel
A kapcsolatfelvétel a következő e-mail címen lehetséges: vagy írásban: info@malcosta.com vagy írásban a következő címen: Gazovnicza utca 5/1, 43-300 Bielsko-Biala, Lengyelország. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki a info@malcosta.com e-mail címen érhető el az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban.

A személyes adatok biztonsága
Az adatok sértetlenségének és titkosságának biztosítása érdekében az Adatkezelő olyan eljárásokat vezetett be, amelyek csak az arra jogosult személyek számára és csak az általuk végzett feladatok miatt szükséges mértékben teszik lehetővé a személyes adatokhoz való hozzáférést. Az Adatkezelő szervezeti és technikai megoldásokkal biztosítja, hogy a személyes adatokon végzett valamennyi műveletet csak az arra jogosult személyek rögzítsék és végezzék.

Ezen túlmenően az ügyintéző megtesz minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy alvállalkozói és más együttműködő szervezetek is garanciát nyújtsanak a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazására, amennyiben az ügyintéző nevében személyes adatokat kezelnek.

A személyes adatoknak az ügyintéző általi feldolgozásának céljai és jogalapjai
E-mail és hagyományos levelezés
Ha az ügyintézőnek olyan e-mailt vagy hagyományos levelezést küldenek, amely nem kapcsolódik a feladónak nyújtott szolgáltatásokhoz vagy a feladóval kötött egyéb megállapodáshoz, az ilyen levelezésben szereplő személyes adatokat kizárólag a kommunikáció és a levelezés tárgyát képező ügy rendezése céljából dolgozzák fel.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, amely a hozzá címzett, üzleti tevékenységével kapcsolatos levelezésből áll. Az ügyintéző kizárólag a levelezés tárgyát képező ügyhöz kapcsolódó személyes adatokat kezel. Minden levelezést olyan módon tárolnak, amely biztosítja az abban szereplő személyes adatok és egyéb információk biztonságát, és csak az arra jogosult személyek számára teszik közzé.

Telefonos kapcsolat
Az ügyintézővel való telefonos kapcsolatfelvétel során, a megkötött szerződéssel vagy nyújtott szolgáltatásokkal nem kapcsolatos ügyekben személyes adatokat kérhetünk, amennyiben ez szükséges a kapcsolatfelvétel tárgyát képező ügy kezeléséhez.

A telefonbeszélgetések rögzítésre is kerülhetnek. A hívásokat a nyújtott szolgáltatás minőségének és a tanácsadók munkájának ellenőrzése, valamint statisztikai célokra rögzítjük. A felvételek az ügyintéző munkatársai számára hozzáférhetőek.

A személyes adatokat hívásfelvétel formájában dolgozzák fel:

- ügyfélszolgálati célokra;

- a szolgáltatás minőségének ellenőrzése és az alkalmazottak munkájának ellenőrzése céljából

a szolgáltatásnyújtással vagy egyéb szerződések teljesítésével kapcsolatos adatgyűjtés
Ha az adatok gyűjtése egy adott szerződés teljesítéséhez kapcsolódó célból történik, az ügyintéző a szerződés megkötésekor részletes tájékoztatást nyújt az érintettnek személyes adatainak feldolgozásáról.

Adatgyűjtés egyéb esetekben
Az Adminisztrátor a működésével összefüggésben egyéb esetekben - például üzleti találkozókon, iparági rendezvényeken vagy névjegykártyák cseréje révén - is gyűjt személyes adatokat üzleti kapcsolatok kialakítása és fenntartása céljából. Az ilyen esetekben gyűjtött személyes adatokat kizárólag a gyűjtésük céljára kezelik, és az Adminisztrátor gondoskodik azok megfelelő védelméről.

Az adatok címzettjei
A személyes adatok feldolgozását igénylő tevékenységek végzésével összefüggésben azok külső szervezetek, így különösen az informatikai rendszerek üzemeltetéséért felelős beszállítók, jogi vagy számviteli szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, futárok, marketing- vagy toborzási ügynökségek számára továbbíthatók.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az érintettre vonatkozó kiválasztott információkat a vonatkozó jogalap alapján és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban az illetékes hatóságoknak vagy az ilyen információkat kérő harmadik feleknek átadja.

Adattovábbítás az Európai Gazdasági Térségen kívülre
A személyes adatoknak az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli védelmének szintje eltér az európai jog által biztosítottól. Ezért az Adminisztrátor csak akkor továbbít személyes adatokat az EGT-n kívülre, ha az szükséges és megfelelő szintű védelmet biztosít.

A személyes adatok feldolgozásának időtartama
Az ügyintéző által végzett adatfeldolgozás időtartama a nyújtott szolgáltatás típusától és az adatfeldolgozás céljától függ. Az adatfeldolgozás időtartama a jogszabályokból is következhet, ha azok adnak alapot az adatfeldolgozásra. Ha az adatok feldolgozására az Adminisztrátor jogos érdeke alapján - pl. biztonsági okokból - kerül sor, az adatok feldolgozása olyan időtartamig történik, amely lehetővé teszi annak végrehajtását, vagy amíg a feldolgozással szemben hatékony kifogást nem emelnek. Ha a feldolgozás hozzájáruláson alapul, az adatok feldolgozása a hozzájárulás visszavonásáig történik. Ha a feldolgozás alapja egy szerződés megkötésének és teljesítésének szükségessége, az adatok feldolgozása a szerződés megszűnéséig történik.
Az adatkezelési időszak meghosszabbítható, ha az adatkezelés az esetleges követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, ezt követően pedig csak akkor és olyan mértékben, ha és amilyen mértékben azt a törvény előírja. A feldolgozási időszak lejárta után az adatokat visszafordíthatatlanul törlik vagy anonimizálják.

A jogok gyakorlására irányuló kérelmek benyújtása
Az érintettek jogaik gyakorlására irányuló kérelmet nyújthatnak be:

- írásban a következő címen: Gazovnicza utca 5/1, 43-300 Bielsko-Biala, Lengyelország;

- e-mailben a következő címen: info@malcosta.com

A kérelemben lehetőség szerint pontosan meg kell jelölni, hogy mire vonatkozik a kérelem, azaz különösen:

- a kérelmező személy milyen jogot kíván gyakorolni;

- milyen feldolgozásra vonatkozik a kérelem;

- a feldolgozás milyen céljaira vonatkozik a kérelem.

A személyesadat-feldolgozási politika módosítása
A szabályzatot folyamatosan felülvizsgálják és szükség szerint frissítik. A szabályzat jelenlegi változatát 2022. május 01-én fogadták el.